Privacybeleid

Wie zijn wij

Firma ECD BV,
Terbekehofdreef 6-8, B-2610 ANTWERPEN-WILRIJK
+32 32 48 57 02 | info@ecd.be | www.ecd.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen
Contactformulieren
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Met wie we uw data delen
Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.
Uw contactgegevens
Bijkomende informatie
Hoe we uw gegevens beschermen
De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk
Derden waar we gegevens van ontvangen
Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens
Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Politique de confidentialité

Qui sommes nous

Firme ECD BV,
Terbekehofdreef 6-8, B-2610 ANVERS-WILRIJK
+32 32 48 57 02 | info@ecd.be | www.ecd.be.

Quelles données personnelles nous collectons
Formulaires de contact
Cookies

Lorsque vous laissez un commentaire sur notre site, vous pouvez indiquer si nous pouvons stocker votre nom, votre adresse e-mail et votre site Web dans un cookie. Nous faisons cela pour votre commodité afin que vous n’ayez pas à ressaisir ces informations pour une nouvelle réponse. Ces cookies sont valables un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez à ce site Web, nous stockerons un cookie temporaire pour déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Ce cookie ne contient aucune donnée personnelle et est supprimé dès que vous fermez votre navigateur.
Dès que vous vous connectez, nous stockerons certains cookies en relation avec vos informations de connexion et vos options d’affichage à l’écran. Les cookies de connexion sont valables 2 jours et les cookies d’options d’écran durent 1 an. Si vous sélectionnez «Me le rappeler», votre identifiant sera enregistré pendant 2 semaines. Dès que vous vous déconnectez de votre compte, les cookies de connexion seront supprimés.
Lorsque vous modifiez ou publiez un message, un cookie supplémentaire est stocké par votre navigateur. Ce cookie ne contient aucune donnée personnelle et contient uniquement l’identifiant de publication de l’article que vous avez édité. Ce cookie expire au bout d’un jour.

Contenu intégré d’autres sites Web

Les messages sur ce site Web peuvent contenir du contenu intégré (intégré). Par exemple, des vidéos, images, messages, etc. Le contenu intégré d’autres sites Web se comporte exactement de la même manière que si le visiteur avait visité cet autre site Web.
Ces sites Web peuvent collecter des informations vous concernant, utiliser des cookies, intégrer un suivi tiers supplémentaire et surveiller votre interaction avec ce contenu intégré, y compris l’interaction avec le contenu intégré si vous avez un compte et êtes connecté à ce site Web.

Analytique
Avec qui partageons-nous vos données
Combien de temps nous conservons vos données

Lorsque vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. De cette façon, nous pouvons automatiquement reconnaître et approuver les commentaires de suivi au lieu de les modérer.
Pour les utilisateurs qui s’inscrivent sur notre site Web (le cas échéant), nous stockons également des informations personnelles dans leur profil d’utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent afficher, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (seul le nom d’utilisateur ne peut pas être modifié). Les administrateurs du site Web peuvent également consulter et modifier ces informations.

Quels droits avez-vous concernant vos propres données

Si vous avez un compte sur ce site Web ou si vous avez publié des commentaires, vous pouvez demander un fichier d’exportation de vos informations personnelles que nous détenons à votre sujet, y compris les informations que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander que nous supprimions ces informations personnelles que nous détenons sur vous. Cela n’inclut pas les données que nous sommes tenus de conserver à des fins administratives, juridiques ou de sécurité.

Où nous envoyons vos données

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés via un service automatisé de détection de spam.
Détails de votre contact
Information additionnelle
Comment nous protégeons vos informations
Les procédures dont nous disposons en cas de violation de données
Tiers dont nous recevons des données
Quelle prise de décision automatisée et / ou profilage faisons-nous avec les données des utilisateurs?
Obligations de divulgation de l’industrie